Başvurunuzu gerçekleştirmeden önce Başvuru Şartnamesi ve Aydınlatma Metni okuduğunuzdan emin olunuz

Hesap bilgileri

Web sitesine girişlerde bu e-posta adresi kullanılacaktır

En az 8 karakterden oluşan bir şifre belirleyiniz

Tercihen ofis ya da sabit hat belirtiniz

Yatırımcı bilgileri

Başvuruyu tamamla

İşbu başvuru formu kapsamında, yer alan sorular haricinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanımlanmış herhangi bir kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verimi paylaşmadığımı, gizli bilgi ve/veya ticari sır teşkil edebilecek bir bilgiye işbu formda yer vermediğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Aksi halde bunlara ilişkin doğmuş ve/veya doğabilecek tüm sorumluluğun şahsıma/kurumuma ait olduğunu kabul etmekteyim.

“Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin tarafıma sunulan yukarıda yer alan Başvuru Formu ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.”

KVKK Bilgilendirme Metni

Güler Biz Spor ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı olarak sizlere hizmet sağlayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, tarafımıza yapılacak başvuruları değerlendirebilmek, başvuru süreçlerinin tamamlanması ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz şirketimiz, yurtiçinde birlikte çalışmakta olduğumuz iştiraklarımız, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kişi, kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Md. 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili tarafımıza başvurarak aşağıda sayılmış olan konular ile ilgili talepte bulunabilirsiniz;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Spor Girişimleri Hızlandırıcı Programı olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktayız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Yıldız (*) ile işaretli tüm alanlar zorunludur.